VABILO I Zbor načelnikov odsekov in klubov turnih kolesarjev 2023

V sredo, 15. 3. 2023, ob 17. uri bo na sedežu Planinske zveze Slovenije redni letni Zbor predstavnikov turnih kolesarjev PZS.
Vsem registriranim odsekom in klubom, ki gojijo turno kolesarstvo.

Spoštovani!
Komisija za turno kolesarstvo PZS (KTK) promovira turno kolesarstvo kot obliko gibanja v naravnem okolju in gorah. Njene ključne naloge so organizacija skupnih tur, spodbujanje povezovanja turnokolesarskih odsekov znotraj planinskih društev in izvajanje izobraževanj za turnokolesarske vodnike.  

Turni kolesarji smo v PZS organizirani takole:
 • Člani KTK so registrirani turnokolesarski ali drugi odseki planinskih društev, ki gojijo turno kolesarstvo.
 • KTK vodi načelnik.
 • KTK ima 7 do 10 članski Izvršni odbor.
 • Izvršni odbor imenuje Strokovni odbor in po potrebi druge začasne odbore in delovne skupine.
 • Kandidate za načelnika in člane Izvršnega odbora predlagajo odseki, ki so člani KTK. Načelnika in člane Izvršnega odbora izvolijo člani KTK (načelnik oz. njegov namestnik) na Zboru načelnikov turnih kolesarjev. Mandat Komisije traja 4 leta.  

V sredo, 15. 3. 2023, ob 17. uri bo na sedežu Planinske zveze Slovenije redni letni Zbor predstavnikov turnih kolesarjev PZS.
 

Na zbor so vabljeni načelniki oz. njihovi namestniki pri KTK registriranih turnokolesarskih odsekov oz. klubov.   Predstavnike odsekov, praviloma načelnike oz. njihove namestnike prosimo, da se udeležijo Zbora turnih kolesarjev in s tem prispevajo k boljšim vsebinskim odločitvam in s sklepčnostjo zagotovijo legitimnost odločanja.

Namestniki načelnikov morajo imeti s seboj pooblastila odsekov za zastopanje (pripeto, pooblastilo podpiše načelnik odseka ali predsednik društva). Če se želite vključiti v razpravo pri kateri od točk dnevnega reda z vprašanjem ali mnenjem, vas prosim, da to pisno sporočite do 13. 3. 2023 na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si.  

Zbor načelnikov odsekov in klubov turnih kolesarjev bo v sredo, 15. marca 2023, na sedežu Planinske zveze Slovenije z naslednjim dnevnim redom.

DNEVNI RED:
 1. Evidentiranje prisotnosti (od 16:45 do 17:00 ure).
 2. Izvolitev organov zbora turnih kolesarjev.
 3. Pregled in potrditev dnevnega reda.
 4. Pozdravi vabljenih.
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Poročilo načelnika KTK o delu komisije v letu 2022.
 7. Predstavitev programa komisije za leto 2023 in 2024, razprava o programu.
 8. Razno.
Prosimo vas, da nam zaradi organizacijskih razlogov potrdite svojo udeležbo na elektronski naslov turno.kolesarstvo@pzs.si.  

Lep planinski pozdrav!

Atila Armentano, načelnik IO KTK PZS                                                


Priloge:
 Vabilo.
 Poročilo za leto 2022.
 Načrt dela 2023.
 Načrt dela 2024.
 Finančno poročilo 2022 in načrt 2023.
 Potrdilo delegata.