Turno kolesarstvo v zakonskih okvirih

Zakon o planinskih poteh določa:

Vožnja s kolesi ni dovoljena (19. člen, (3) odstavek) po planinskih poteh, ki ne potekajo po poljskih poteh in gozdnih prometnicah, razen po poteh, ki jih določi minister pristojen za šport, in so označene.

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4767

Zakon o gozdovih določa določa:

  • Vožnja s kolesi je dovoljena na gozdnih cestah, če z režimom uporabe gozdne ceste ni določeno drugače; gozdne ceste morajo biti označene kot gozdne ceste, in da jih uporabniki lahko uporabljajo na lastno odgovornost (10., 37., 38., 39. in 40. člen)
  • na gozdnih vlakah in drugih poteh, če so označene (10., 40. člen)
  • Vožnja s kolesi ni dovoljena (37., 40. člen) zunaj gozdnih cest, izjema je samo reševanje.

Vir: neuradno prečiščeno besedilo:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO270


Zakon o ohranjanju narave določa omejitve glede dejavnosti in postopek prevlade javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave.

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600

 

Zakon o graditvi objektov definira objekte namenjene športu in rekreaciji na prostem:

V 2. členu je v točki 1.9.3. definiran vadbeni objekt, kot enostavni objekt, namenjen športu in rekreaciji na prostem, kot so nogomet, odbojka, rokomet, tenis, golf, vzletišča za zmaje, ultralahka letala in druga podobna športna vzletišča, rekreacijsko jahanje, kolesarjenje, trim steze in druga podobna športna oziroma rekreacijska igrišča na prostem.

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490


Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost vadbene objekte uvršča med nezahtevne objekte

V 11. členu so določeni nezahtevni objekti, med drugim tudi utrjene dovozne poti dolžine pločnik in kolesarsko stezo ob vozišču ceste, poljsko pot, gozdno cesto, grajeno gozdno vlako.

Uredba definira tudi enostavne objekte, kamor v 16. členu med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, ki so enostavni objekti, uvršča tudi gozdno učno pot, grajeno gozdno vlako, poljsko pot, gozdno cesto.

V 18. členu med enostavne objekte uredba uvršča tudi vadbene objekte namenjene športu in rekreaciji na prostem kolesarska steza, planinska pot, smučišče, sprehajalna pot, trimska steza.

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4719

 

Zakon o pravilih cestnega prometa:

Zakon v 13. točki 3. člena, Pomen izrazov določa, da je »kolo« enosledno ali dvosledno vozilo z najmanj dvema kolesoma, ki ga poganja voznik z lastno močjo ali s pomočjo pomožnega motorja, s katerim lahko doseže hitrost največ 25 km/h.

V 30. točki pa definira »posebna prevozna sredstva«, ki so: invalidski vozički, otroška prevozna sredstva ter športni pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, rolerji, smuči, sanke, otroško kolo, monokolo, motorne sani, miniaturna motorna vozila, gokart in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozila.

V 52. točki tega člena zakon določa še, da »vožnja« pomeni tudi upravljanje kolesa.

32. člen obravnava območje za pešce in določa, da je v območjih za pešce dovoljen tudi promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev in kolesarjev, vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev.

Vožnjo s kolesi ureja 93. člen zakona, vožnjo voznikov koles z licenco ureja 94. člen zakona.

Pogoje za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu ureja 97. člen.

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793

 

Zakon o voznikih:

Zakon v 1. točki 2. člena določa, da je voznik oseba, ki na cesti vozi vozilo;

Pogoje za vožnjo koles in koles s pomožnim motorjem določa 49. člen.

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5764


Zakon o motornih vozilih:

V 35. točki 3. člena zakon določa, da je »vozilo« vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji po cesti, razen posebnih prevoznih sredstev.

Zakon v 6. členu določa izjeme, kamor uvršča tudi:

posebna prevozna sredstva, ki jih upravljajo pešci;

vozila, namenjena uporabi na tekmovališčih;

vozila, namenjena za rekreacijske namene zunaj javnih cest.

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5791

 

Zakon o cestah:

V 3. členu zakon določa, pojme kot so cesta, cestišče, gozdna cesta, javna cesta, javna pot, kolesarska pot, kolesarska steza, kolesarski pas, nekategorizirana cesta, ....

Uporabo nekategoriziranih cest ureja 6. člen.

Omrežje kolesarskih povezav ureja 41. člen.

Določitev državnih kolesarskih povezav ureja 45. člen.

Vzdrževanje državnih kolesarskih povezav ureja 64. člen.

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5788

 

Zakon o športu:

Zakon o športu  določa, da je delovanje v športu interesno in prostovoljno, ter da država in lokalne skupnosti skrbijo za uresničevanje javnega interesa v športu.

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO515