Razpisi

Komisija za turno kolesarstvo (KTK) organizira tri vrste usposabljanj:

 • usposabljanje za turnokolesarskega vodnika I (TKV I)
 • usposabljanje za turnokolesarskega vodnika II (TKV II) in
 • licenčno usposabljanje turnokolesarskih vodnikov.

V letu 2020 KTK organizira usposabljanje za TKV I in II in licenčno usposabljanje za turnokolesarske vodnike.

Usposabljanje za TKV I

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki bi želeli voditi kolesarske ture v gorski svet v okviru planinskih društev in drugih organizacij.

Usposabljanje obsega:
 • sprejemni izpit in preizkusno turo;
 • tečaj, teoretični izpit in izpitno turo;
 • seminarsko nalogo in pripravništvo.

Tečaj je sestavljen iz dveh delov:
 • kolesarsko-tehničnega dela (2 dni) in
 • vodniškega dela (4 dni).

V prvem delu tečaja je pozornost namenjena tehniki vožnje in servisiranju kolesa, na preizkusni turi pa preverimo fizične in tehnične sposobnosti kandidatov za nadaljnje vodniško usposabljanje. Izveden bo tudi teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj.

V drugem delu tečaja pa je poudarek na vodniških znanjih, kot je vodenje skupine, orientacija, nudenje prve pomoči ipd. Tečaj se zaključi s teoretičnim izpitom in izpitno turo.

Prvi del tečaja bo izveden 6. in 7. junija 2020 v Kočevju in okolici, drugi del pa od 25. do 28. junija 2020 na Valvasorjevem domu pod Stolom.

Pogoj za udeležbo na tečaju je popolna tehnična oprema turnega kolesarja (gorsko kolo, kolesarske rokavice, čelada, zaščitna očala, nahrbtnik, rešilna folija, komplet prve pomoči, kompas, geografska karta Stol PZ, kolesarski komplet za popravila na terenu, GSM telefon). Priporočamo tudi ročni GPS sprejemnik ali GSM telefon z GPS sprejemnikom.

Pogoj za udeležbo na drugem delu tečaja je uspešno opravljena preizkusna tura z zahtevnostjo vzpona do V5 in spusta do S4 (glej http://ktk.pzs.si, rubrika Ture, Lestvice zahtevnosti) in opravljen teoretični sprejemni izpit iz temeljnih planinskih znanj (glej Prilogo). Vodniki PZS in drugi strokovni kadri PZS, katerih programi vključujejo temeljna planinska znanja, so oproščeni teoretičnega sprejemnega izpita.

Opis profila turnokolesarski vodnik I
Turnokolesarski vodnik I je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh in utrjenih gozdnih vlakah, pri čemer zahtevnost spusta ne sme preseči stopnje S4.

Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
 • splošni pogoji: starost najmanj 18 let, najmanj IV. stopnja šolske izobrazbe, tečaj prve pomoči v obsegu snovi, kot je opisana v učbeniku Planinska šola, članstvo v planinskem društvu ali klubu ki je član PZS, ustrezno zdravstveno stanje;
 • posebni pogoji: uspešno opravljen teoretični sprejemni izpit in preizkusna tura, najmanj 20 samostojnih kolesarskih tur, med katerimi jih vsaj 5 dosega zahtevnost S4.

Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti kandidat prisoten na celotnem programu tečaja in opraviti vse izpite v okviru seminarja. V treh mesecih po zaključku seminarja mora kot TKV pripravnik razpisati izpitno turo po navodilih, ki jih prejme ob zaključku seminarja. Po uspešno izvedeni izpitni turi pod nadzorom mentorja prejme strokovni naziv turno kolesarski vodnik.

Prijava mora vsebovati:
 • Fotokopijo osebnega dokumenta;
 • Fotokopijo dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. potrdila o šolanju.
 • Izpolnjeno prijavnico (KTK01-Prijavnica za TKV).
 • Zdravniško potrdilo (KTK02-Zdravniško potrdilo) oz. pisno izjavo kandidata, da je psihofizično dovolj zdrav, da opravlja dejavnost turno kolesarskega vodnika;
 • Podpisan pregled opravljenih tur (KTK03-Pregled opravljenih tur).
 • Potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (lahko dokazujete s fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja)
 • Fotokopijo planinske izkaznice s plačano članarino za tekoče leto.

Prijavnice najdete na http://ktk.pzs.si, rubrika Vodništvo, Obrazci za vodništvo. Prijavnico s prilogami pošljite na e- naslov: turno.kolesarstvo@pzs.si (pod zadevo obvezno vpišite PRIJAVA TKV I - ime in priimek).

KTK bo sproti pregledala prispele prijave in kandidatom, ki ustrezajo razpisnim pogojem, poslala po pošti račune in program tečaja. Število udeležencev je omejeno na 25, v primeru prevelikega števila kandidatov bodo imeli prednost tisti, ki bodo prej plačali stroške tečaja.
Za dodatne informacije pišite na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si ali pokličite na tel. (01) 434 56 86.

Okvirna cena tečaja je 420 €. Če bo tečaj delno sofinanciran v sklopu EU razpisa Usposabljanje strokovnih delavcev v športu, bo cena subvencionirana in bo to objavljeno pravočasno pred začetkom usposabljanja. Znesek poravnate po računu, ki vam ga izstavimo, ko vam potrdimo ustreznost prijave.

Odpoved tečaja s strani izvajalca usposabljanja
KTK si pridržuje pravico, da odpove izvedbo tečaja najpozneje pet dni pred pričetkom, če je potrebno število prijavljenih premajhno oziroma zaradi drugih objektivnih razlogov. V tem primeru prijavljenim vrnemo celotni vplačani znesek. KTK lahko v primeru slabih vremenskih razmer v dogovoru s prijavljenimi udeleženci spremeni tudi v razpisu navedeno lokacijo ali datum tečaja.


Priloga - teoretični sprejemni izpit
Teoretični sprejemni izpit obsega temeljna planinska znanja, pomembna za turnega kolesarja. Študijski in izpitni vir je učbenik Planinska šola. Izpit je pisen, obsega vprašanja z izbirnimi odgovori, za oceno uspešno je potrebno pravilno odgovoriti na 60 % vprašanj.

Kandidatom priporočamo, da preberejo celoten učbenik, pri pripravi na izpit pa se osredotočijo na poglavja: 1, 2.1, 3.1, 4, 5 in 7 (izpustiti 7.2.5). Izpitno gradivo je objavljeno tudi na http://kolorocnik.ktk.pzs.si.

Odbor za usposabljanje KTK PZS,
januar 2020