Upravni odbor PZS sprejel povišanje članarine in potrdil predlog prejemnikov najvišjih priznanj

3. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je udeležilo 22 delegatov, sklepčnost je bila tako 92 odstotna. Večji del dnevnega reda je bil posvečen članarini, med drugim so delegati izpostavili tudi težave planinskih koč in društev. Upravni odbor je med drugim pozval društva, da bi pomembni obletnici, ki bosta naslednje leto, to sta 130 let planinske organizacije in 70 letnice Slovenske planinske poti, vključili v svoje delovanje, izlete, dogodke.
Začel je generalni sekretar PZS Damjan Omerzu, ki je predstavil zapisnik 2. seje UO. Zbrani delegati so ga nato soglasno potrdili, Omerzu pa je v sklopu druge točke dnevnega reda predstavil še aktivnosti PZS v obdobju od pretekle seje UO PZS.
3. tretja točka dnevnega reda je bila namenjena predstavitvi predlogov prejemnikov najvišjih priznanj PZS, ki jih je predstavila vodja pododbora za priznanja Irena Pečavar Čarman. Povedala je, da je bil razpis za najvišja priznanja objavljen junija 2022 na spletni strani PZS. Predstavila je sprejete predloge za spominske plakete in svečana priznanja PZS ter sklepe pododbora za priznanja PZS. V dogovorjenem roku je na PZS prišlo 37 predlogov: 22 za spominsko plaketo ter 15 za svečano listino.

Spominske plakete 


Obravnavali so vse predloge za spominsko plaketo in vse potrdili, prav tako pa so obravnavali tudi vse predloge za svečano listino. Izmed 15 predlaganih kandidatov za svečano listino so jih izbrali 11, v skladu z določili pravilnika o priznanjih, ki predvideva okoli 10 listin.

Svečane listineOb tem je Tone Jesenko pripomnil, da če bo v prihodnje podobna situacija, se mora odbor vedno držati Pravilnika o priznanjih PZS. UO PZS je na predlog Odbora za članstvo potrdil prejemnike spominskih plaket PZS za leto 2022.


Pri četrti točki je vodja Odbora za članstvo PZS Tone Jesenko povzel ugotovitve odbora in predlagal dvig članarine za 13,4% glede na stopnjo inflacije 2020-2022. Prav tako je dodal, da je planinska članarina še vedno relativno nizka za to, katere vse ugodnosti so vključene vanjo in da je to prej simbolična cena kot kakršenkoli presežek.
Upravni odbor PZS je sprejel predlog sklepa in tako v skladu s točko 3) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na predlog Odbora za članstvo potrdil zneske priporočene članarine za leto 2023, z vključenim dodatkom iz 13. člena Pravilnika o članstvu posameznikov, v višini A 68,00 €, A/d 61,80 €, B 32,00 €, B/d 25,80 €, B1 24,00 €, S+Š 21,00 €, S+Š/d 17,00 €, P+O 9,00 €, P+O/d 7,20 €, IN 9,00 €, IN/d 7,20 € in B člani društev v tujini 18,05 €.
Višina nove članarine za individualne člane z veljavno evropsko izkaznico invalidov (oznaka /i) znaša enako, kot znaša višina družinske članarine.
Izhodišča za finančni načrt

Zatem je izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2023 predstavil Damjan Omerzu. Razložil je, da se finančni načrt sestavlja v več fazah. Predlog okvirnega finančnega načrta za leto 2023 je bil potrjen na seji Skupščine PZS v Sevnici 23. aprila 2022. Takrat je bil s sklepom pooblaščen upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2023. Za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2023 bo kot osnovo vzel rebalans finančnega načrta za leto 2022. Za izhodišča bodo vzeti prihodki iz članarine, prihodki iz lastnih sredstev, sredstva Fundacije za šport, sredstva iz letnega programa športa, sredstva Urada za mladino za programe mladinske komisije, pri sponzorstvih in donacijah bo upošteval 5 % dvig glede na rebalans finančnega načrta za leto 2022, predvideva tudi dodatna sredstva s strani MGRT za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti, v skladu s pogodbo, ki bo sklenjena. Kot je dodal Rovan je okvir podobno kot pretekla leta malce zadržan, a razlogov za poseben pesimizem ni. Upravni odbor je potrdil izhodišča za podrobni finančni načrt 2023.

Načelnik Komisije za planinske poti Uroš Zagoričnik je predstavil spremembe v Katastru planinskih poti. Upravni odbor je soglašal, da Planinsko društvo Prebold postane skrbnik odsekov planinske poti Počivalnik Z-Tolsti vrh-Strnik-Mrzličar, planinsko društvo Bohinjska Bistrica pa skrbnik odsekov planinskih poti Bohinjska Bistrica-AP Bohinjska Bistrica in ŽP Bohinjska Bistrica- Strži. Prisotni člani upravnega odbora so se soglasno strinjali z odprtjem, hkrati pa določili, da morata društva upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh, zvezi pa posredovati podatke za vpis v Kataster gospodarske javne infrastrukture.
V zadnjem delu pred malico so delegati soglasno v slovensko planinsko družino sprejeli dve novi društvi, to sta Društvo Gorsko reševalni in izobraževalni center (GRIC) Ajdovščina in Športno plezalno društvo Plezarna. Upravni odbor PZS je določil časovnico sprejemanja novih društev v članstvo PZS. Vloge društev o nameri o včlanitvi bo odbor praviloma odobraval na septembrski seji in na novembrski seji vloge za včlanitev društev v PZS. V obravnavo se vključijo društva, ki namero o včlanitvi vložijo do 30. junija in vlogo za članstvo do 30. septembra tekočega leta.
Pomembne obletnice v letu 2023

Planinska zveza Slovenije v letu 2023 praznuje 130 letnico ustanovitve Slovenskega planinskega društva in s tem uraden začetek planinske organizacije na Slovenskem. V istem letu obeležujemo tudi 70 letnico Slovenske planinske poti. V ta namen se bo tekom leta obe obletnici vtkalo v dejavnost Planinske zveze Slovenije. Damjan Omerzu je predstavil obeležitve, ki bodo skozi prizmo tradicije planinske organizacije izpostavile njeno poslanstvo, dejavnosti in vlogo.
Podpredsednik PZS Martin Šolar je predstavil stališče PZS glede predloga Akcijskega načrta usmerjanja obiska in rekreacijski dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (TNP). Poudaril je, da se na Planinski zvezi Slovenije zavedamo in tudi sami ugotavljamo, da so Julijske Alpe vedno bolj obiskane na vedno več načinov in v večini podpiramo akcijski načrt, a pri tem moramo poudariti, da je praktično pri vseh naštetih področjih PZS le delno odgovorna oziroma ima omejene možnosti izvajanja akcijskega načrta, saj se tudi nekatere druge organizacije, predvsem pa se širok spekter splošne širše obiskovalske javnosti ne identificira kot PZS. Upravni odbor je sprejel stališče PZS predloga akcijskega načrta z dopolnitvami.
Nova načelnica Mladinske komisije PZS Ana Sledar se je predstavila delegatom in predstavila zadnje ugotovitve z zbora komisije. Prav tako je predstavila nov izvršni odbor MK PZS, ki ga sestavljajo: Ana Skledar (PD Poljčane), Tim Peternel (PD Dovje-Mojstrana), Blažka Korun (PD "Dobrovlje" Braslovče), Brin Tomc (PD Onger Trzin), Tanja Žgajnar (PD Kobarid), Klara Kavčič (PD Idrija), Julija Kralj (SPD Trst), Tomaž Skok (PD Nova Gorica), Matevž Eržen (PD Ljubljana-Matica), Neža Kočevar (PD Tržič), Katarina Huč (PD Ljubljana-Matica), Gregor Mansutti (PD Slivnica pri Celju).


Načelnik Komisije za gorske športe PZS je predstavil delovanje komisije v zadnjem obdobju in na koncu poudaril, da je Planinska zveza Slovenije edina zveza, ki sodeluje na zimskih in poletnih olimpijskih igrah. Kajti dolgoročni cilj članov slovenske reprezentance v turnem smučanju je nastop na zimskih olimpijskih igrah v Italiji v Bormiu leta 2026, kjer bo tekmovalno turno smučanje prvič del olimpijske družine.

Seja UO PZS je bila zaključena malo po 20. uri, naslednja pa bo na vrsti januarja 2023.