Poleg turistične zdaj še promocijska taksa - tudi v planinskih kočah

Z začetkom leta 2019 se gostom, ki prenočijo v planinskih kočah, tudi članom PZS, obračuna dodatna promocijska taksa v višini 25 % turistične takse. Višino turistične takse in dodatne posebnosti določi posamezna občina, zato je lahko višina obeh taks različna glede na lokacijo nastanitve.
Tudi v planinskih kočah s 1. januarjem poleg turistične še promocijska taksa
Turistična in promocijska taksa sta definirani z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Turistična taksa je prihodek občin, promocijska taksa pa je namenjena izključno Slovenski turistični organizaciji (STO).

Nespremenjene ostajajo izjeme za goste, ki turistične in promocijske takse v planinskih kočah ne plačujejo:
  • otroci do sedmega leta starosti,
  • osebe s posebnimi potrebami ter invalidi (na podlagi predložene članske izkaznice invalidske organizacije, fotokopije odločbe pristojnega organa ali potrdila izvedenskega mnenja, iz katerih je razvidna ugotovljena invalidnost oz. telesna okvara),
  • otroci in mladostniki s posebnimi potrebami (na podlagi predložitve fotokopije odločbe)
  • osebe na začasnem delu, ki bivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni (npr. oskrbniško osebje),
  • tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse,
  • učenci, dijaki, študenti ter njihovi vodje oz. mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
  • osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
  • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
  • pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti.


Polovično turistično in promocijsko takso v planinskih kočah plačujejo:

  • otroci in mladi med 7. in 18. letom starosti.